fredag 22 augusti 2008

Brott mot FN:s barnkonvention


Lars H Gustafsson, Amir Daneshpip och Makan Amini levererar i DN 2008-08-19 kritik gällande Barnsjukhuset Martina som öppnar på Sophiahemmet i september. Öppnandet strider enligt dem mot principen om lika sjukvård för alla barn.

Jag tycker det finns all anledning ansluta sig till deras linje. Låt oss börja med att studera FN:s barnkonvention artikel 2 angående icke-diskriminering som lyder:

1. Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.

Vad är då problemet med Barnsjukhuset Martina visavis barnkonventionen ?

Ja, döm själv:

° De barn vars föräldrar har råd teckna speciell sjukvårdsförsäkring kommer att ha tillgång till såväl Barnsjukhuset Martina som offentligt driven barnsjukvård.

° De barn vars föräldrar inte har råd teckna speciell sjukvårdsförsäkring för sina barn eller betala för dyra akutbesök kommer inte att ha tillgång till den sjukvård som bedrivs av Barnsjukhuset Martina men de har fortfarande tillgång till offentligt driven barnsjukvård.

Vad är det annat än diskriminering ??

Varför finns då Barnsjukhuset Martina ? Naturligtvis för att människor med gott om pengar visat sig intresserade av att köpa sina barn kortare köer och bättre vård och för att det nya sjukhusets ägare funnit konceptet affärsmässigt hållbart. Och för att utvecklingen av idén inte framkallat protester förrän i elfte timmen.

Jag brukar inte ha lätt att ta ställning i politiska frågor och känner mig politiskt obunden, men företeelsen Barnsjukhuset Martina förefaller mig innebära en solklar, grov diskriminering och ett brott mot barnkonventionen !  

Det är förståeligt att föräldrar med sina barns bästa för ögonen köper dessa sjukförsäkringar.
Det är också begripligt om försäkringstagarna inte kommer att vilja betala både skatt och dyra sjukvårdsförsäkringar och därför röstar för en politik som lovar korrigera denna "orättvisa" genom skattesänkningar. Det är vidare rimligt tro att dessa skattesänkningar för de ekonomiskt starkare i samhället kommer att få negativa återverkningar på den offentliga sektorns förmåga att upprätthålla en bibehållen god kvalitet på vården, bland annat den barnsjukvård som måste ta hand om de svårt sjuka barn som Barnsjukhuset Martina avvisar.

Det är möjligt att en del barn som får vård på Barnsjukhuset Martina kommer att få snabbare och bättre  omhändertagande än de skulle ha fått hos andra vårdgivare. Men en del av barnen riskerar också drabbas av de negativa effekterna av ett system deras föräldrar uppmuntrat. Ett samhälle som tillåter diskrimering göder nämligen förekomsten av motsättningar mellan befolkningsgrupper med allt vad det innebär.

En del barn kommer dessutom inte i vuxen ålder kunna teckna några sjukförsäkringar för sina egna barn och i vissa fall inte heller för sig själva (trots en ekonomiskt trygg uppväxt). 
Varför ?? Därför att sjukdomar, svåra olyckor, naturkatastrofer, börskrascher, kriminalitet, krig etc  drabbar såväl fattiga som rika och ibland så att individens funktions- och betalningsförmåga helt eller delvis omintetgörs. Det är bland annat på grund av denna tillvarons ibland hänsynslösa, blint drabbande brutalitet som barnkonventionen kommit till.
Barn förtjänar jämlik behandling, oavsett social bakgrund, oavsett vilka deras föräldrar är och vad de kan prestera.

Barnsjukhuset Martina kommer säkert att skötas väl och få en glad, barntillvänd och professionell prägel. Desto tråkigare att vissa sjuka barn inte är välkomna och att verksamheten kan fortgå på detta sätt bara så länge vårt land tillåter brott mot FN:s barnkonvention.

Jan Holmstrand
Hässelby

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer:

Bloggarkiv