onsdag 7 mars 2007

Kärnkraft löser inte problemet (kommentar)

I Läsarnas DN 7/3 2007 skriver Magnus Karlsson, Järfälla, följande som kommentar till min insändare "Övergång till kärnkraft löser inte problemet, 3 mars"

"Kärnkraften har många problem, särskilt i Forsmark, men den kommer aldrig att bidra till jordens uppvärmning, som insändarskribenten påstod. Jordens temperatur bestäms av att det måste vara balans mellan tillförd energi och utstrålad värme till rymden.

Människans omvandling av uran och fossila bränslen till värme är visserligen ett extra tillskott. Därför höjs temperaturen så mycket som behövs för att utstrålningen ska öka lika mycket. Eftersom den extra värmen är så liten jämfört med vad vi tar emot från solen räcker det med i storleksordningen en hundradels grad för att åter vara i balans.

Detta är alltså en engångseffekt och inte alls en ackumulering. Att räkna ut hur mycket som kan smältas eller värmas av en viss mängd energi har inget med saken att göra.

Växthuseffekten är annorlunda. Vattenånga, koldioxid och andra växthusgaser fungerar som ett genomskinligt täcke som släpper in solstrålningen men försvårar värmeutstrålningen. Temperaturen ökar så att den värme som trots allt tar sig ut åter är lika med den tillförda energin. Utan denna effekt skulle jorden vara mycket kallare.

Men våra utsläpp av växthusgaser gör nu att täcket blir tjockare för varje år som går. Effekten blir mycket större eftersom all utstrålning påverkas, inte bara den extra värme som vi själva tillför."


I genmälet hävdas alltså att värmetillskottet från fossila bränslen och uran är för litet för att ha någon betydelse för den globala värmestegringen. Författaren gör jämförelsen med den mycket större instrålningen av värme från solen (ungefär 9000 gånger större än den människoalstrade värmen). Det är möjligt att han har rätt.

Dock anser jag att beräkningar av vad som kan smältas eller värmas av en viss mängd energi i högsta grad har "med saken att göra".

Jan Holmstrand


Andra bloggar om: , , , ,

9 kommentarer:

Anonym sa...

När man diskuterar klimatförändringar talar man om hur energibalansen på jorden ändras i W/m^2. Hittills anses enligt IPCC den antropogena påverkan ligga på 1,6 W/m^2. Räkna själv på hur stor den direkta termiska energi du talar om blir utslagen per kvadratmeter!

Som Magnus Karlsson konstaterar leder direkta utsläpp av värme bara till att jordens temperatur ökar precis så mycket som krävs för att utstrålningen skall öka i motsvarande grad, och det är oerhört lite.

billobull sa...

Jag får den direkta termiska energin från fossila bränslen och kärnkraft till 0,03 W/m^2. Det innebär alltså närmare 2% vilket var mer än jag trodde. Vad händer om växthuseffekten hålls i schack (på nuvarande nivå) men användande av fossila bränslen och kärnkraft ökar. Ökar då den direkta termiska energins andel av antropogen påverkan. Eller ?

Jag anar att man inte kan räkna på det sättet heller men är nyfiken på ev kommentarer.

Anonym sa...

Hur tänkte du dig att hålla växthuseffekten i schack samtidigt som du fortsätter med fossila bränslen? Koldioxideffekten kommer alltid att vara mer betydelsefull än den direkta termiska från dessa. (Så länge man inte lagrar koldioxiden, en teknik jag är rätt skeptisk till).

Kärnkraft har i alla fall potentialen att leda till de värmeproblem du talar om. Allt som krävs är billig fusionsenergi och att energiförbrukningen ökar minst en tiopotens. Det skulle kunna bli ett problem i framtiden, men är inte något vi behöver oroa oss för idag.

P.S. Jag noterade att det var en ny insändare i DN idag som broderade vidare på "dina" teorier.

billobull sa...

Jag har förstått att många fler än jag har svårt få till ett riktigt "tänk" om de här sambanden. Min teori var att värmemängden från fossila bränslen och kärnkraft var så stor att den måste påverka kommande antropogen temperaturstegring med åtminstone någon 1/10-dels grad. Jag har sviktat ordentligt när det gäller den saken, tack vare stimulerande meddebattörer men kommit fram till följande.

Om man till ett system bestående av 2 delar geotermisk energi och 9000 delar solenergi lägger 1 del kärn/fossil-kraftframställd energi stiger temperaturen för att systemet ska uppnå ett nytt ekvilibrium. Här är 100% av tillskottet = direkt termisk energi från kol/olja och kärnkraft. Temperaturhöjningen blir mycket måttlig - kanske rent av negligerbar om den inte läggs på toppen av en naturlig orsak.

Om man dessutom har en växthuseffekt har man dels ett energitillskott, dels förhindrad utströmning att ta hänsyn till. Om energitillskottet ger 0,03 W/m^2 och den antropogena påverkan totalt är 1,6 W/m^2 får man alltså ungefär 2% högre sluttemperatur pga av fossila bränslen och kärnkraft än man skulle fått med andra energikällor (förutsatt oförändrad växthuseffekt). 2030 är världens energikonsumtion kanske 40% högre än idag. Det kan innebära att den direkta termiska energins andel ökar.

2-3 % är definitivt ingenting föraktligt i det här sammanhanget om det läggs på toppen av en temperaturstegring uppåt 5 grader. Var vi hamnar är väl i hög grad oklart.

Anonym sa...

Bidraget från koldioxid växer också så det finns ingen anledning att tro att det termiska bidragets relativa andel skall stiga.

2% av 5 grader (för att använda dina siffror) är dessutom bara 0,1 grader vilket inte är speciellt mycket i sammanhanget. Skall vi göra något åt de där 5 graderna lär vi få ned de 0,1 på köpet.

billobull sa...

Det finns kanske något slags nedre gräns för vad som kan anses vara väsentligt bidrag till värmestegringen. Problemet är bara att vi inte vet vilka konsekvenserna av den sista tiondelen temperaturhöjning blir. Och om det stannar vid den tiondels graden. En temperaturstegring hos människa med några tiondelar i intervallet 37-39 grader är ju i allmänhet betydligt mindre riskabel än samma stegring på 41 gradersnivån. Samma resonemang borde kunna tillämpas i det här sammanhanget.

I vilket annat sammanhang anses 2% vara negligerbart ? Inte vid husbygge, inte vid löneförhandlingar, inte vid tal om inflation och inte vid signifikansberäkningar.
Det känns lite banalt att dra liknelsen, men Stefan Holm skulle sannolikt inte strunta i att ta vara på en säker, definierad, ekonomiskt överkomlig metod att förbättra sina prestationer med 2% för att klara världsrekordet.

När det gäller klimatet har redan konsekvenser av pågående temperaturstegring visat sig (uppräkning onödig).
Vad är då den rimliga anledningen till att bortse från en möjlighet förbättra resultatet med 2% ?

Det var trots allt ett halmstrå som knäckte kamelens rygg.

Anonym sa...

Har du några realistiska förslag på hur vi skall få bort just de där 2%?

billobull sa...

Det är ju inte möjligt att ta bort just (enbart) de 2% vi talar om. Om vi gör det får vi förstås en reduktion av växthusgaserna och därmed av övrig antropogen påverkan. Svaret på din fråga måste väl därför bli nej.

Men om vi utgår från att kärnkraft och vindkraft har samma effekt vad gäller förmåga att reducera växthusgaser, men vindkraft är åtminstone 2% bättre på att hejda global temperaturstegring: Varför då inte välja vindkraft om man har möjlighet.
Kostnaderna ??

billobull sa...

Hittills har jag under mina försök förstå klimatdiskussionerna bl a lärt mig att osäkerheten är magnifik och att jag med närmare 100 % säkerhet kan påstå att 2 till 100 % av antropogen påverkan kommer från människans värmeutsläpp, mycket beroende om växthusgaserna faktiskt medverkar i den processen eller ej, och i så fall till vilken grad.

Min uppfattning om att satsning på kärnkraft bör undvikas också pga dess nettovärme-avgivande egenskap har stärkts. Speciellt stor är anledningen så länge den globala energiproduktionen ökar och växthusgasavgivandet inte minskar eller t o m ökar vilket ju är fallet idag.

Orsaken är förstås att det här nettovärmetillskottet dels blir allt större, dels läggs på toppen av övrig temperaturstegrande påverkan (naturlig eller antropogen).

Bloggarkiv